ÀREES D’ACTUACIÓ

Auditoria de comptes anuals individuals

Auditoria de comptes anuals consolidats

Auditories d’altres estats financers: Balanços de fusió

Auditories d’altres estats financers: Balanços base per un augment de capital amb càrrec a reserves

Auditories d’altres estats financers: Balanços base per una reducció de capital per compensar pèrdues

Auditories d’altres estats financers: Estats Financers Intermitjos

Revisions mitjançant l’aplicació de Procediments Acordats d'informació comptable i financera

Revisions Limitades dels estats financers

Revisions d’informació comptable en processos de compra-venda, due diligence o similars

Revisions de declaracions anuals d’envasos (ECOEMBES)

Revisions de comptes justificatives de subvencions

Revisions del funcionament de les mesures de control intern establerts en les empreses

Informes pericials per procediments judicials

Informes d’expert independent establerts en la legislació vigent

Estudis econòmics-financers

Informes de valoració d’empreses